A. Bruckner, „Messe d-Moll“, W.F.E. Bach, „Vater unser“

 

Anton Bruckner, „Messe d-moll“
Wilhelm Friedrich Ernst Bach, „Vater unser“

Myriam Mayer   –   Sopran
Julia Mathheis   –   Alt
Thomas Volle   –   Tenor
Jürgen Deppert   –   Bass

Stephanuschor Tübingen
Concerto Tübingen, Bläser der „Capella libera Tübingen“
Leitung:   Hans Walter Maier

14.4.2013   19.15h   Stiftskirche Tübingen